– výstavba vodních toků, nádrží a mokřadních ekosystémů

– revitalizace a čištění vodních toků, nádrží a mokřadních ekosystémů
– zpevňování vodních toků

– výstavba a rekonstrukce hrází, propustků a výpustných zařízení
– výstavba vodních děl za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny
– protipovodňová a protierozní opatření
– poldry a odvodňovací soustavy
– kamenické práce a gabionové konstrukce